Предизвикателството „КонсУмувай“ – конкурс за ученици 8-12 клас

Фондация „Екоцентрик“ обявява конкурс за ученици за изготвяне на информационен постер и екореклама.

Конкурсът се провежда в рамките на проект „КонсУмувай – образователни турове за отговорно потребление“, който стартира в началото на 2015г. Проектът е финансиран от Германската фондация за околна среда – DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) и ще бъде осъществен в рамките на 18 месеца в партньорство с германската организация Сдружение „Млади приятели на Земята“ и с партньори на национално ниво Екологично сдружение „За Земята“ и Национален ученически екопарламент.

 

Повече за проект „КонсУмувай“ можете да разберете тук.

 

Условия за участие

В конкурса могат да участват ученици 8-12 клас от градовете София, Пловдив, Благоевград, Враца, Ловеч и Пазарджик.
Участниците да сформират екип от минимум 2-ма до максимум 5-ма човека. Няма ограничения за броя екипи от едно училище. Екипът може да включва хора от различни паралелки и класове.
Всеки екип да има по 2-ма координатори – 1 учител и 1 ученик (това са хората, които съблюдават за изпълнението в срок на дейностите от регламента на конкурса).

 

Всеки екип подава попълнена онлайн бланка за участие от тук.

 

Всеки екип да направи проучване по една от следните тематични области:

  1. дрехи
  2. мобилни телефони
  3. шоколад

 

Проучването трябва да е насочено към следните въпроси:

  1. С какви екологични проблеми е свързано производството и потребяването на съответния продукт (избраната от екипа тема)?
  2. По време на добиването на суровини, производството или използването на съответния продукт има ли отрицателно влияние върху здравето на хората и в какво се изразява то?
  3. По време на добиването на суровини, при производството или използването на съответния продукт създават ли се условия за социално-икономическа несправедливост и ако да, какви? (например: много ниско заплащане на работниците, опасни условия на труд и др.)
  4. Как чрез нашите действия в ежедневието можем да влияем за намаляване на отрицателните ефекти (върху човешкото здраве, околната среда и социалната справедливост) които оказва добива на ресурси, производството или използването на съответния продукт?

 

Екипът да проведе анкета сред най-малко 60 човека на територията на училището си по избраната тема. Екипът обработва получените от анкетата данни, за да ги използва за следващите етапи от конкурса. Събраните необработени данни се предоставят на ЕкоЦентрик в електронен вариант (въведени в ексел анкетите) и се изпращат на имейл jani@ecocentric-bg.org.

Анкетите са различни за всяка от темите. Всеки екип може да изтегли анкета според темата, която е избрал:

  1. Дрехи – тук
  2. Мобилни телефони – тук
  3. Шоколад – тук

 

Екипът да изработи информационен постер. Препоръчва се постерът да е ръчна изработка. Постерът трябва да включва най-важната информация от проучването по темата и обработените данни от направената в училището анкета.

Екипът да изготви екореклама – тя може да е под формата на видеоклип, илюстрация, комикс, колаж от снимки и др., чрез която да мотивира хората да бъдат отговорни потребители и ги информира какво могат да направят в ежедневието си, за да намалят отрицателните ефекти от добива на суровини, производството или използването на съответния продукт (според избраната тема).

Екипът да разпространява информация за проекта и конкурса сред съученици, учители, родители.

Екипът да качва постове и снимки за прогреса на дейностите, информация за училището и за представяне на участниците в екипа във фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/konsumuvai

 

Срокове

Изпращане на попълнена бланка-заявление за участие до 25 април 2015г.

Изпращане на събраните данни от анкетите до 10 май 2015г.

Изпращане на снимки на готовото информационно табло до 30 май 2015г.

Изпращане на готовите екореклами до 15 юни 2015г.

Обявяване на победителите на 22 юни 2015г.

 

Награди

Първите 6 екипа победители (по един екип от всеки от градовете София, Пловдив, Благоевград, Враца, Ловеч и Пазарджик) могат да излъчат по 2-ма ученици и 1 учител, които да вземат участие в обучителен уикенд в София през месец септември 2015 г. и участие в ученически тур по проект „КонсУмувай“

Всеки учител координатор от 6-те екипа победители ще получи наръчник за провеждане на дейности за отговорно потребление по проект „КонсУмувай“.

Всяко от училищата на екипите победители ще получи наръчник „Методическа кутия с 96 методи и техники за провеждане на образователни дейности“.

Всички участници получават популяризиране на екипа и училището им във фейсбук страницата на проекта и чрез новина в страницата на ЕкоЦентрик

Критерии за оценка

Изпълнение на всичките стъпки от конкурса в посочените срокове – подадена бланка за участие; направено проучване по избраната тема, проведена анкета по избраната тема, изработени постер и екореклама

За информационния постер – съотношение текст-снимки, оригинален дизайн, добре подбрана информация за проблема и алтернативите; ясно представени данни от проведената анкета

За екорекламата –оригинална идея, ясно послание за по-отговорно потребление на съответния продукт и даване на поне една алтернатива как това отговорно потребление да се случи в ежедневието

Един екип може да участва само с едно информационно табло и една екореклама

За всеки от градовете София, Пловдив, Благоевград, Враца, Ловеч и Пазарджик ще бъде излъчен по един екип победител

Можете да видите оценъчната карта за конкурса тук.

Жури:

Асен Ненов – Представител за България на Европейската потребителска консултативна група (ECCG) към ЕК и Член на управителния съвет на Алианс на социално-екологичните потребителски асоциации (ASECO)

Милка Джиджова – Председател на Управителния съвет на Национален ученически екопарламент

Христина Банчева – Изпълнителен директор на Фондация „Екоцентрик“

Жанета Петрова – Експерт по образователни дейности във Фондация „Екоцентрик“

Александра Димитрова– Експерт по реклама и комуникации във Фондация „Екоцентрик“