Глобализация

Определение
Глобализацията е процесът на нарастване на икономическите, социални, технически, политически и културни взаимовръзки и отношения между отделните страни, организации и хора. Той е свързан с глобално разпространение и взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и елементи на културата.
Докато поддръжниците на глобализацията я разглеждат като фактор за стопанското развитие в световен мащаб, нейните противници смятат, че тя е причина за икономически и екологични вреди.

Глобалния Север срещу Глобалния Юг
Макар границите между тъй наречените страни от Глобалния Север и Глобалния Юг да не са стриктно дефинирани, под Глобален Север се разбират държавите от Северна Америка, Западна Европа и някои страни от Източна Азия. Глобалният Юг пък са държавите от Африка, Латинска Америка и развиващите се азиатски страни.
Докато 95% от страните от Севера разполагат с храна и подслон, то това важи единствено за 5% от страните от Юга.
Една четвърт от световното население живее в Севера, но по отношение на световната икономика, Северните страни контролират 4/5 от глобалните приходи. 90% от световното производство е собственост на или се намира в Глобалния Север. В Глобалния Юг живее 3/4 от световното население, но то разполага с едва 1/5 от световните приходи. Южните страни са основно снабдител на суровини и на нископлатен труд за Севера.

Малко история: от исторически към съвременен колониализъм
Преди около 500 години, империите на Запада започват да колонизират Новия свят. Основната цел е набавяне на първични суровини, основно природни богатства. В този планиран и методичен процес са унищожени цели етноси, езици, култури и религии. В Боливия има сребърна мина (Potosi), в която работниците са заставяни да работят по 6 месеца без да излизат навън. В същата мина загиналите по време на работа са 8 милиона души. Всичко това, за да се осигурят икономиките на империите в този период.

Растеж или развитие?
Растеж:
1. Израстване, порастване.
2. Подем, напредък, просперитет.
Пример: икономически растеж

Развитие:
1. Развиване
2. Постоянно преминаване от един етап в друг – по-горен, по-съвършен; напредък
Пример: устойчиво развитие