Кафе

Кафето, познато още като “черното злато”

Традиционно, кафето се отглежда в сенчести кафени плантации – селскостопанско-горски системи, в които то расте съвместно с дървесни видове, какао и други културни растения. Сенчестите плантации благоприятстват запазването на природните ресурси и биоразнообразието, намаляват емисиите от парникови газове, увеличават устойчивостта на екосистемите и стабилността на производството на кафе, влияят положително върху размера и качествата на кафето. Днес над 2,25 милиарда чаши се консумират всеки ден, a 2/3 от реколтата се отглежда интензивно на слънце, на обща земеделска площ от повече от 110 000 кв. км. Това прави кафето една от най-важните култури в съвременния свят, както и втората най-разпространена стока след петрола.

Как се отразява нарастващото потребление и производство на кафе на глобализирания свят?

Основните производители на кафе са малки семейни ферми от развиващите се страни на Глобалния Юг, докато най-големите производители на пакетирано кафе се намират в Глобалния Север, тъй като те разполагат с необходимите технологии и финансови ресурси за преработка и пакетиране на кафето. Именно за Севера остава и основната част от печалбата, а малките производители и работниците в кафените плантации все по-често получават заплащане, което е под абсолютния праг на бедността.

Същевременно, слънчевите плантации имат сериозни екологични недостатъци, свързани с употребата на силни  химични вещества за растителна защита (пестициди), обезлесяване на огромни горски площи, намаляване на видовото биоразнообразие с до над 90% спрямо това в сенчестите кафени плантации. Големи са и количествата отпадъци, които съпътстват процеса на производство на кафе. До 1200 литра вода се изразходват за обработката на 100 кг. торба с кафени плодове, от която се получават само около 7 кг. готови за износ кафени зърна.

Ти си на ход!

Важно е какво консумираш: цени себе си и своята сутрешна чаша кафе и избирай информирано!

Ако смяташ, че нещата трябва да се променят – бъди активен и заеми позиция!

Начин за намаляване на пестицидите в сутрешната ти напитка e традиционното сенчесто отглеждане – само 2% от кафето на световния пазар обаче идва от наистина сенчести кафени плантации.

Друга алтернатива за преодоляване на изброените проблеми предоставят редица сертифициращи организации, чиято мисия е да насърчават устойчивото отглеждане на кафе без използване на пестициди, със справедливо заплащане на работниците при безопасни условия на труд. Такива организации са Bird Friendly (сертифицират сенчесто отглеждане на кафе), Rainforest Alliance (сертифицират практики по опазване на околната среда, местните общности и справедливо отношение към работниците), Fair Trade (посветен на борба с бедността и осигуряване на по-голяма справедливост в международната търговия), Bio (биологично отглеждане на кафе), UTZ (набляга на прозрачност и проследимост в търговската верига и екологосъобразно отглеждане на кафето) и други. Въпреки че не съществува сертификат, гарантиращ цялостно решаване на всички проблеми в кафената индустрия, много производители на кафе сертифицират продукцията си при няколко допълващи се сертифициращи организации.