Покана за младежки проекти за отговорно потребление в училище

Знаеш ли, че съвременният модел на потребление е една от основните причини за:

 • екологичните предизвикателства в съвременния свят: замърсяване на околната среда, загуба на биоразнообразие, изчерпване на ресурси, климатични промени,
 • социалното неравенство и нарастващата пропаст между бедни и богати,
 • нездравословния начин на живот, който е причина настоящото поколение да е първото в историята, което няма да бъде толкова здраво, колкото са родителите му.

А замислял/а ли си се за своята роля и принос за тези глобални процеси?

Фондация ЕкоЦентрик те предизвиква да осъществиш реална промяна като намалиш не само своя потребителски отпечатък, но и този на цялото си училище! Създай свой отбор от съмишленици и разработете вашия проект за отговорно потребление в училище.

Кой може да участва:

 • Допустими участници са ученици от 7 до 12 клас от градовете София, Пловдив, Бургас, Благоевград, Пазарджик, Враца, Мездра и Ловеч.
 • Учениците участват в екипи от минимум двама човека. Няма горна граница за броя на членове в екипите.
 • Екипът може да включва хора от различни паралелки и класове. Няма ограничения за броя екипи от един клас или от едно училище.

Изисквания към младежките проекти:

 • Целта на проектите е да предложат реално решение на съществуващ проблем, свързан с потреблението в училище (например свръхконсумация, потребление на продукти, които са свързани с вредни практики по отношение на околната среда или към хората, ангажирани с тяхното производство и/или потребление, нездравословно хранене и др.). Проучването и анализа на избрания проблем могат да бъдат част от проекта, но не трябва да го изчерпват, тъй като проектът цели предоставянето на решение на проблемa. Чрез предложеното решение се осигурява възможност за насърчаване на отговорното потребление сред учениците и персонала на училището.
 • Приоритетни области по отношение на младежките проекти са: храна, облекло и електронни джаджи. Посочените приоритетни теми могат да бъдат разгледани с фокус върху някой от техните аспекти: енергия, отпадъци или жизнен цикъл. Тъй като се стимулира иновативното мислене, творческото решаване на проблеми и осъзнатостта на силата на потребителския избор сред младежите, се насърчават проекти, които постигат по-голям резултат с по-малко ресурси, оползотворяват повторно материали, предотвратяват образуването на отпадъци и др.
 • Бюджет на проектите – екипите сами определят необходимия бюджет за реализиране на своята идея. Стойността на търсения финансов принос от страна на Фондация ЕкоЦентрик не може да надвишава 100 лева, но екипите имат право да потърсят и други източници на финансиране, включително собствен принос, в случай, че проектните им идеи надхвърлят максималния размер на финансовия принос на Фондация ЕкоЦентрик. В случаите на включен собствен или друг финансов принос в проектопредложението, екипът трябва да включи обосновка и доказателство за неговото получаване.
 • Разпределение на ролите в екипа – всеки екип има координатор, който съблюдава за изпълнението в срок на дейностите от регламента на конкурса. Според вида на проекта, екипите могат да определят и отговорници за различните дейности на проекта, както и отговорници по бюджета, по комуникациите, по материалите и т.н.
 • Примерни идеи за проектите (списъкът е само ориентировъчен): организиране на борси за размяна на вещи; въвеждане на потребителски алтернативи; работилници за оползотворяване на стари материали; компостиране; дарителски кампании за използвани вещи (дрехи, книги, играчки, джаджи и др.); информационни кампании и събития и други.

Етапи на кандидатстване и система за менторство

 • Етап I – регистрация на екипа с резюме на проектоидеята: ТУК
 • Етап II на регистрираните екипи се определя ментор, с помощта на когото те разработват своите идеи и попълват Формуляр за участие в конкурса (свали документа). Менторът е на разположение на екипа за провеждане на онлайн консултации, отговаряне на въпроси и предоставяне на насоки и разяснения в рамките на конкурса. Ако проектът бъде одобрен, менторът продължава да подкрепя екипа в процеса на неговото изпълнение.

Победителите

 • Между 3 и 5 проекта ще бъдат избрани за победители в конкурса. Всички те ще получат възможност да реализират своята проектна идея, като Фондация ЕкоЦентрик ще осигури финансиране до 100 лева на одобрените проектопредложения.
 • Всички одобрени проекти ще получат популяризиране на екипа и училището им, както и на осъществената проектна идея в уебсайта ифейсбук страницата на проекта КонсУмувай и чрез новина на страницата на Фондация ЕкоЦентрик.

Критерии за оценка на проектите

Получените проектопредложения ще бъдат оценени по отношение на следните критерии:

 • изпълнение на техническите изисквания на конкурса (спазени условия, срокове и правилно попълнен формуляр за участие)
 • съответствие на проектопредложението с целта на конкурса
 • практическа осъществимост на проектопредложението
 • потенциал за въздействие и принос към отговорното потребление, в т.ч. брой включени/ достигнати хора, възможност за мултиплициране на идеята, полезност и трайни резултати
 • оригиналност и иновативност на идеята
 • устойчивост на проекта и повторяемост/продължителност във времето
 • ефективност на финансовия план

Срокове

 • Конкурсът стартира на 15 март и приключва на 15 юни 2016 година.
 • Кандидатстването и оценяването на получените проектопредложения ще бъдат текущи в рамките на обявения срок, поради което конкурсът може да приключи и по-рано от обявения краен срок в случай на изразховане на наградния фонд за изпълнение на 3 до 5 проекта. Поради тази причина се препоръчва на участниците да изпратят своите готови проектопредложения възможно най-скоро.
 • Изпълнението на проектите стартира веднага след тяхното одобрение, като разходите, които са заложени в проектопредложението трябва да се осъществят преди 15 юни 2016 г.

Регистрирайте се за участие и ни изпращайте попълнените си формуляри на info@konsumuvai.org.

За да бъдете промяната, която искате да видите в света!

Инициативата се провежда в рамките на проекта „КонсУмувай – образователни турове за  отговорно потребление“. Проектът е финансиран от Германската фондация за околна среда – DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) и се осъществява в партньорство с германската организация Сдружение BUNDjugend. Повече за проекта „КонсУмувай“ можете да разберете тук.